Aiheen kuvaus

 • Tässä tekstissä käsitellään ammattikorkeakoulujen ja työympäristöjen turvallisuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä säädöksiä ja käytäntöjä Suomessa. 

  Asiantuntija: Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

  Kesto: 5 minuuttia.

  Kieli: suomi

  Voimassaoloaika: toistaiseksi  Turvallinen opiskeluympäristö

  Ammattikorkeakoululain 31 §:ssä on säädetty opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia, mutta toisaalta niiden tulee myös mahdollistaa ammattikorkeakoululain 9 §:ssä säädetyn julkisen opetuksen antaminen. Säännöksen mukaan opetus on lähtökohtaisesti julkista ja pääsyä opetusta seuramaan voidaan rajoittaa vain perustellusta syystä. 

  Ammattikorkeakoulut voivat järjestyssäännöillä edistää järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja opiskelun viihtyisyyttä. Järjestyssäännöillä voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi liikkumisesta ja oleskelusta ammattikorkeakoulun tiloissa. Opiskelijoiden näkökulmasta oppimisympäristöjen viihtyvyys on turvallisuuden lisäksi keskeinen asia.

  Työturvallisuuslain (738/2002) tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvallisuuslain säännöksiä sovelletaan työturvallisuuslain 4.1,1 §:n mukaisesti myös opiskelijoiden työhön koulutuksen yhteydessä. Tällä tarkoitetaan laajasti esimerkiksi työharjoittelua, työhön rinnastettavaa käytännön opetusta, työssä oppimisjaksoa tai työelämään tutustumista, jotka tapahtuvat oppilaitoksessa tai työpaikalla (HE 59/2002 vp, s. 26). 

  Työturvallisuuslaissa on säädöksiä yleisistä turvallisuutta edistävistä tavoitteista ja työnantajaa ja työntekijää koskevista velvollisuuksista. Lisäksi laissa on tarkempia ja yksityiskohtaisia työtä ja työolosuhteita koskevia säännöksiä esimerkiksi työpisteen ergonomiasta ja työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä. Nämä säännökset osaltaan koskettavat myös koulujen tiloissa sijaitsevia oppimisympäristöjä.


  Tarkoitukseen sopivat menetelmät ja teknologiat

  Työturvallisuuslain 12 §:n mukaan työympäristön työtiloja, työmenetelmiä ja työssä käytettävien työvälineiden käyttöä suunnitellessa tulee ottaa huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen. Lisäksi on huomioitava, että ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. Työssä saadaan käyttää 41 §:n mukaisesti vain säännösten mukaisia ja kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja laitteita. 

  Työvälineitä on käytettävä ja hoidettava asianmukaisesti. Oppimisympäristöissä käytettävien teknologioiden tulee olla turvallisia käyttää ja niiden tulee soveltua suunniteltuun ympäristössä tapahtuvaan opetukseen. Välineitä tulee huoltaa ja puhdistaa asianmukaisesti.


  Perehdyttäminen oppimisympäristöihin

  Työnantajan velvollisuutena on työturvallisuuslain 14 §:n mukaan perehdyttää työntekijä työhönsä. Työntekijä tulee perehdyttää riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työmenetelmiin ja työvälineisiin. Perehdytystä annetaan erityisesti ennen uuden tehtävän aloittamista, työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja ‑menetelmien käyttöön ottamista. Opettajille tulisikin tarjota ohjausta ja koulutusta opetusteknologioiden sekä pedagogisten menetelmien käyttöön uusia oppimisympäristöjä käyttöön otettaessa.

  Karelian Tulevaisuuden työ ‑hankkeessa perehdyttämistä toteutettiin erityisesti kehittäjäopettaja- sekä opettajalta opettajalle ‑mallilla, jossa opettajat jakavat uusiin oppimisympäristöihin liittyvää pedagogista ja teknologista osaamistaan toisille opettajille. Oppimisympäristöt saattavat sijaita myös yritysten ja organisaatioiden tiloissa, jolloin myös työelämän ympäristöihin, olosuhteisiin ja teknologioihin tulisi saada asianmukainen perehdytys.


  Oppimisympäristöjen tietoturva ja tietosuoja

  Oppimisympäristöjen turvallisuuteen liittyvät osaltaan myös tietoturva ja tietosuoja ‑asioiden huomioiminen ja toteuttaminen lain mukaisesti. 

  Tietosuojalla tarkoitetaan erityisesti henkilötietojen suojaa. Tietoturvalla tarkoitetaan puolestaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 3 §:n 28 kohdan mukaisesti hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeutetut, sekä tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä. Tämä tarkoittaa erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamista

  Tietoturvatoimenpiteitä ovat esimerkiksi asianmukaisen lukituksen huomioiminen tiloissa, tietojärjestelmien ja viestien salauksesta huolehtiminen sekä käyttäjien todennuksesta, palomuurista ja virustorjunnasta huolehtiminen.


  Henkilötietojen suoja

  Henkilötietojen suojaa säätelee erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston antama yleinen tietosuoja-asetus ja asetusta täydennetään kansallisesti tietosuojalailla (1050/2018). Tietosuoja-asetuksessa on säädetty henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaatteista ja vaatimuksista. Esimerkiksi asetuksen 5 artiklan mukaisesti henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Käsittelyn lainmukaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

  Informoinnin tulee olla läpinäkyvää, kun käsitellään henkilötietoja. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus saada tieto, että hänen henkilötietoja käsitellään ja oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on asetuksen 17 artiklan mukaisesti oikeus pyytää tietojensa poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta päätöksen kohteeksi, joka perustuu automaattiseen tietojen käsittelyyn, kuten profilointiin.

  Oppimisympäristöissä käytetään paljon erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, sosiaalisen median välineitä ja erilaisia opetusteknologioita. Lisäksi opetuksesta tehdään nauhoitteita, jaetaan niitä verkossa ja pidetään esimerkiksi ohjausta verkon välityksellä.  Onkin erityisen tärkeää, että oppimisympäristöissä on huomioitu tietosuojaan liittyvät vaatimukset, eikä opiskelijoiden henkilötietoihin pääse käsiksi sellaiset henkilöt, joille ne eivät kuulu. Yksityisyyden suoja on Suomen perustuslain (731/1999) 10 §:ssä jokaiselle turvattu oikeus.

  Oppimisympäristöissä käytetään lisäksi yhä enemmän uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa. Opiskelijoita koskevassa automatisoidussa päätöksenteossa tulee huomioida henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säännökset. Teknologioiden toiminnan turvallisuus tulee varmistaa henkilötietojen käsittelyn osalta ja loppujen lopuksi rekisterinpitäjällä on aina osoitusvelvollisuus siitä, että henkilötietojen käsittely on lainmukaisesti hoidettu.


  Lisää aiheesta: Jatka syventymistä aiheeseen liiketalouden avoimen AMK:n opintojaksoilla. Tutustu avoimen amk:n koulutussisältöihin tästä!

  Toteutettu osana Tulevaisuuden työ ESR-hanketta, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto/Etelä-Savon ELY-keskus sekä Karelia-ammattikorkeakoulu.